Current Issue

10 September 2022, Volume 37 Issue 9
Porewater Exchange and the Related Carbon Sink Potential in Mangroves and Saltmarshes
Xiaogang CHEN, Ling LI, Jinzhou DU
2022, 37(9):  881-898.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.066
HTML ( 129 ) PDF ( 587 ) Abstract ( 819 )
Current Knowledge and Future Prospects Regarding Microorganisms in Mountain Glacier Ecosystems
Yang HU, Ziwei WANG, Hongmao JIANG, Youchao CHEN, Qiao LIU, Baoli DUAN, Xuyang LU
2022, 37(9):  899-914.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.058
HTML ( 155 ) PDF ( 1195 ) Abstract ( 594 )
Characteristics of Soil Organic Matter Structure in Typical Reclamation Areas of the Yangtze River Estuary
Qingqiang CHEN, Xueyue WANG, Zhenxing YAO, Qinchuan YANG
2022, 37(9):  915-924.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.054
HTML ( 296 ) PDF ( 588 ) Abstract ( 454 )
Progress and Prospect of Sustainable Development Goals in Underdeveloped Mountainous Areas
Penglong WANG, Bao WANG, Bingxin XU, Yueyue HUANG, Feng GAO, Xueyan ZHAO, Chunlin HUANG, Xiaoyu SONG, Liang ZHOU
2022, 37(9):  937-948.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.063
HTML ( 89 ) PDF ( 556 ) Abstract ( 436 )
Study on the Interaction Between Sustainable Development Goals in Underdeveloped Mountainous Areas: A Case Study of Lincang, Yunnan Province
Junxia MIAO, Xiaoyu SONG, Renhe FENG, Xuefeng QUAN, Feng GAO, Chunlin HUANG, Xueyan ZHAO, Fanglei ZHONG, Qingping CHENG, Yanqiang WEI
2022, 37(9):  949-962.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.062
HTML ( 27 ) PDF ( 611 ) Abstract ( 291 )
A Review of the Atlantic Multidecadal Variability
Minhua QIN, Aiguo DAI, Renhe ZHANG
2022, 37(9):  963-978.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.059
HTML ( 104 ) PDF ( 908 ) Abstract ( 614 )
A Review of Researches and Application to Mesoscale Soil Moisture in Desert-Oasis Regions Using the Cosmic-ray Soil Moisture Observation System
Zihan TIAN, Yongyong ZHANG, Wenzhi ZHAO, Lisha WANG, Chuan WANG, Wenrong KANG, Shaoxiong WU
2022, 37(9):  979-990.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.045
HTML ( 19 ) PDF ( 587 ) Abstract ( 280 )