Current Issue

10 August 2022, Volume 37 Issue 8
Progress on the Experiment of a Multi-platform Collaborative Field Campaign on Offshore Typhoon
Bingke ZHAO, Jie TANG, Xiaotu LEI, Xuefen ZHANG, Wansuo DUAN, Hong LI, Zhiqiu GAO, Chuanhai QIAN, Xuwei BAO, Jingyao LUO, Shuai ZHANG
2022, 37(8):  771-785.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.053
HTML ( 49 ) PDF ( 431 ) Abstract ( 330 )
Research Progress on Geomorphology of Talus Slopes
Guoxiang CHEN, Zhibao DONG, Aimin LIANG, Weikang SHI, Xiaokang LIU, Weige NAN, Ziyi BAI, Zheng CHI
2022, 37(8):  786-797.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.041
HTML ( 55 ) PDF ( 1075 ) Abstract ( 520 )
Iron Speciation and Isotope Characteristics in Hydrothermal Plumes
Meitong LIU, Hu WANG
2022, 37(8):  798-810.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.038
HTML ( 31 ) PDF ( 435 ) Abstract ( 222 )
Research Progress of Global Gridded Ocean Environment Datasets
Haodi WANG, Shiyao CHEN, Senliang BAO, Kaijun REN
2022, 37(8):  822-840.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.044
HTML ( 222 ) PDF ( 658 ) Abstract ( 534 )
A Review of Research on Urban Atmospheric Volatile Organic Compounds
Xiyin ZHOU, Xiaoqing GAO, Yi CHANG, Suping ZHAO, Peidu LI
2022, 37(8):  841-850.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.043
HTML ( 48 ) PDF ( 716 ) Abstract ( 381 )
Remote Measurement and Error Analysis of Deep-sea Benthic Megafauna Using Paired-Laser Photogrammetry
Weibo WANG, Xuebao HE, Chunsheng JING, Hui LIN
2022, 37(8):  863-870.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2022.046
HTML ( 14 ) PDF ( 359 ) Abstract ( 160 )