Current Issue

10 July 2019, Volume 34 Issue 7
Experiment on Coordinated Observation of Offshore Typhoon in China
Xiaotu Lei,Xuefen Zhang,Wansuo Duan,Hong Li,Zhiqiu Gao,Chuanhai Qian,Bingke Zhao,Jie Tang
2019, 34(7):  671-678.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.07.0671
HTML PDF Abstract
Simulation Study on the Impact of Taihang Mountain Slopes on Downhill Front Cyclone Rainstorm
Jianhong Wang,Meng Zhang,Shuyuan Ren,Xing Wang,Chunsheng Miao
2019, 34(7):  717-730.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.07.0717
HTML PDF Abstract
Application of PSO-LIBSVM in Recognition of Potassium Salt Deposits
Fuqiang Yang,Kegui Chen,Changbing Huang,Yuanyuan Chen,Jin Li,Xiaolin Ma
2019, 34(7):  757-764.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.07.0757
HTML PDF Abstract