Current Issue

10 March 2019, Volume 34 Issue 3
The Research Status and Development Trends of Wind-Sand Engineering in China
Jianjun Qu,Yuquan Ling,Baojun Liu,Guangting Chen,Tao Wang,Zhibao Dong
2019, 34(3):  225-231.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.03.0225
HTML PDF Abstract
Causes of Arctic Amplification: A Review
Fengmin Wu,Wenkai Li,Wei Li
2019, 34(3):  232-242.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.03.0232
HTML PDF Abstract
Remote Sensing Monitoring Methods and Applications of Atmospheric Constituents
Zeqing Chen,Cheng Liu,Qihou Hu,Qianqian Hong,Haoran Liu,Chengzhi Xing,Wenjing Su
2019, 34(3):  255-264.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.03.0255
HTML PDF Abstract
The Application of Alkenone-Based pCO 2 Reconstructions
Xiaoxu Ma,Chuanlian Liu,Xiaobo Jin,Hongrui Zhang,Ruigang Ma
2019, 34(3):  265-274.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.03.0265
HTML PDF Abstract
Connotation and Evaluation Index System of Beautiful China for SDGs
Feng Gao,Xueyan Zhao,Xiaoyu Song,Bao Wang,Penglong Wang,Yibo Niu,Weijun Wang,Chunlin Huang
2019, 34(3):  295-305.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.03.0295
HTML PDF Abstract
The Situation of Scientific Data Management and Its Enlightenment to Earth Sciences of China
Juanle Wang,Mingming Wang,Lei Shi,Mengxu Gao,Mingqi Chen,Xiaohuan Zheng,Chao Wang,Yujie Wang
2019, 34(3):  306-315.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.03.0306
HTML PDF Abstract
Research Progress of the Heihe River Basin Based on Bibliometrics
Xuemei Wang,Yongping Wei,Mingguo Ma,Zhiqiang Zhang
2019, 34(3):  316-323.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.03.0316
HTML PDF Abstract