Current Issue

10 August 2018, Volume 33 Issue 8
Variability and Climate Effect of the Salinity in the Pacific Warm Pool-cold Tongue Confluence Region
Fan Wang, Chuanyu Liu, Shijian Hu, Shan Gao, Fan Jia, Linlin Zhang, Jianing Wang, Junqiao Feng
2018, 33(8):  775-782.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.08.0775
HTML PDF Abstract
Current Status of Global Ocean Reanalysis Datasets
Shihong Wang, Yiding Zhao, Xunqiang Yin, Fangli Qiao
2018, 33(8):  794-807.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.08.0794
HTML PDF Abstract
Progresses and Prospects for North Tropical Atlantic Mode Interannual Variability
Yun Yang, Jianping Li, Fei Xie, Juan Feng, Cheng Sun
2018, 33(8):  808-817.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.08.0808
HTML PDF Abstract
Research Progress of the Fractured-vuggy Reservoir Zones in Carbonate Reservoir
Xiaoyao Wang, Lianbo Zeng, Hehua Wei, Jianfang Sun, Jinxiong Shi, Xiang Xu, Dongsheng Cao, Shilei Lu
2018, 33(8):  818-832.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.08.0818
HTML PDF Abstract
Water Cycle Analysis of Social and Economic System in Tarim River Basin
Zhong Ma, Shoujuan Su, Aihua Long, Xiaoxia Zhang
2018, 33(8):  833-841.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.08.0833
HTML PDF Abstract
Source Inition Pattern and Coupling Mechanism of Granular Deposit and Seepage in Steep Longitudinal Gully,Wenchuan
Lingfeng Gong, Chuan Tang, Ning Li, Ming Chen, Chengzhang Yang, Yinghua Cai
2018, 33(8):  842-851.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.08.0842
HTML PDF Abstract
Localization Analysis of Data Assimilation Methods Coupled with Fuzzy Control Algorithms
Mingheng Chang, Yulong Bai, Xiaoyan Ma, Ruoyu Meng, Lili Wang
2018, 33(8):  874-883.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.08.0874
HTML PDF Abstract