Current Issue

10 November 2017, Volume 32 Issue 11
Orginal Article
The Sunda Shelf—A Submerged Amazon Basin?
Pinxian Wang
2017, 32(11):  1119-1125.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.11.1119
HTML ( 16 ) PDF ( 1285 ) Abstract ( 2279 )
Orginal Article
Approaches for Monitoring and Assessment of Ecological Benefits of National Key Ecological Projects
Quanqin Shao, Jiangwen Fan, Jiyuan Liu, Fan Yang, Hua Liu, Xiuchun Yang, Mingxiang Xu, Peng Hou, Xingjian Guo, Lin Huang, Yuzhe Li
2017, 32(11):  1174-1182.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.11.1174
HTML ( 39 ) PDF ( 1805 ) Abstract ( 1751 )
A Review on Techniques and Applications of Biomarker Compound-specific Radiocarbon Analysis
Hailong Zhang, Shuqin Tao, Meng Yu, Meixun Zhao
2017, 32(11):  1193-1203.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.11.1193
HTML ( 13 ) PDF ( 1309 ) Abstract ( 2290 )
Advances in the Measurement and Calculation Results and Influencing Factors of the Sublimation of Ice and Snow
Shuhai Guo, Rensheng Chen, Chuntan Han, Guohua Liu, Yaoxuan Song, Yong Yang, Zhangwen Liu, Junfeng Liu
2017, 32(11):  1204-1217.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.11.1204
HTML ( 9 ) PDF ( 2255 ) Abstract ( 1629 )
Patterns of the Impacts of Climate Change on Civilization
Xiuqi Fang, Diyang Zhang
2017, 32(11):  1218-1225.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.11.1218
HTML ( 15 ) PDF ( 1314 ) Abstract ( 1515 )