Current Issue

20 October 2017, Volume 32 Issue 10
#br#
2017, 32(10):  1. 
HTML ( 1 ) PDF ( 394 ) Abstract ( 1198 )
Orginal Article
Study on Summer Monsoon Transition Zone and Its Land-Air Interaction
Qiang Zhang, Hongli Zhang, Liang Zhang, Ping Yue
2017, 32(10):  1009-1019.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.10.1009
HTML ( 10 ) PDF ( 957 ) Abstract ( 2184 )
Orginal Article
Review of the Atmospheric Response to the Ocean Mesoscale Eddies
Weibiao Li, Haoya Liu, Rong Fang
2017, 32(10):  1039-1049.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.10.1039
HTML ( 13 ) PDF ( 1284 ) Abstract ( 1725 )
Research Advances in ESR Provenance Tracing Methods of Quartz in Sediments
Chuanyi Wei, Chunru Liu, Chang’an Li, Gongming Yin, Wenpeng Li, Juxing Zhao, Zengjie Zhang, Dai Zhang, Xilin Sun, Yawei Li
2017, 32(10):  1062-1071.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.10.1062
HTML ( 11 ) PDF ( 947 ) Abstract ( 1525 )
Research Progress and Development Tendency About Thermal Physical Properties of Rocks
Chao Cheng, Wen’gang Yu, Wanting Jia, Haiyu Lin, Lianqing Li
2017, 32(10):  1072-1083.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.10.1072
HTML ( 31 ) PDF ( 1254 ) Abstract ( 1724 )
Key Scientific Problems and Challenges of Studying Carbon Cycle Mechanism in Pacific Sector of the Arctic
Hongtao Nie, Rui Wang, Wei Zhao, Xiaofan Luo, Di Qi, Youyu Lu, Yuanhui Zhang, Hao Wei
2017, 32(10):  1084-1092.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.10.1084
HTML ( 10 ) PDF ( 786 ) Abstract ( 1180 )
Advances in Researches of the Effects of Grassland Vegetation on Soil Erosion in Loess Plateau
Qilin Zhang, Zhanli Wang, Dongdong Wang, Jun’e Liu
2017, 32(10):  1093-1101.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.10.1093
HTML ( 7 ) PDF ( 1082 ) Abstract ( 1375 )
Study on Precipitation Image Downscaling Based on the Method of Ill-posed Problems Solving
Gen Wang, Shaoxue Sheng, Yong Huang, Rong Wu, Huilan Liu
2017, 32(10):  1102-1111.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.10.1102
HTML ( 4 ) PDF ( 201 ) Abstract ( 1133 )