Current Issue

20 August 2016, Volume 31 Issue 8
Orginal Article
A Study of Global Change Population and Economic System Risk Forming Mechanism and Assessment
Peijun Shi, Aihui Wang, Fubao Sun, Ning Li, Tao Ye, Wei Xu, Jing’ai Wang, Jianping Yang, Hongjian Zhou
2016, 31(8):  775-781.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.08.0775.
HTML ( 20 ) PDF ( 754 ) Abstract ( 1377 )
China Shale Gas Reservoir Types and Its Controlling Factors
Yiwen Ju, Yu Qi, Lizhi Fang, Hongjian Zhu, Guochang Wang, Guiliang Wang
2016, 31(8):  782-799.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.08.0782.
HTML ( 29 ) PDF ( 1510 ) Abstract ( 1737 )
Review of Methodologies for Offshore Wind Resource Observation and Assessment
Zhengquan Li, Lili Song, Hao Ma, Tao Feng, Kuo Wang
2016, 31(8):  800-810.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.08.0800.
HTML ( 17 ) PDF ( 1389 ) Abstract ( 1450 )
The Influence of Undersea Feature Naming on Delimitation of Continental Shelf: A Case Study of Japan
Wenxing Huang, Benduo Zhu, Liqiang Liu, Jinpeng Zhang
2016, 31(8):  811-819.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.08.0811.
HTML ( 4 ) PDF ( 372 ) Abstract ( 1409 )
Research on Spatial Uniformity of Rainfall Generator
Bo Liu, Xiaolei Wang, Zhaojing Kang, Teng Su, Dongli Zhai, Jing Yuan
2016, 31(8):  820-828.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.08.0820.
HTML ( 2 ) PDF ( 594 ) Abstract ( 1022 )
Seasonal Stratification Characteristics of Vertical Profiles of Water Body in Lake Lugu
Xinyu Wen, Hucai Zhang, Fengqin Chang, Huayong Li, Lizeng Duan, Han Wu, Rongxin Bi, Zhiming Lu, Yang Zhang, Chuntao Ouyang
2016, 31(8):  858-869.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.08.0858.
HTML ( 10 ) PDF ( 1015 ) Abstract ( 1294 )
Recent Progress and Perspectives in Paleoenvironmental and Paleoclimatic Research Based on Chironomidae (Diptera)
Yu Hu, Jianhui Chen, Haipeng Wang, Feiya Lü, Guoying Wei
2016, 31(8):  870-884.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.08.0870.
HTML ( 9 ) PDF ( 726 ) Abstract ( 1515 )