Current Issue

10 February 2012, Volume 27 Issue 2
Articles
Advance in Polar Subglacial Biogeochemistry Process
Ma Hongmei, Sun Bo, Jiang Su, An Chunlei, Shi Guitao, Li Yuansheng
2012, 27(2):  147-153.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.02.0147
PDF Abstract
Method for Spatial Simulation of Topsoil Organic Matter in China based on a Neural Network Model
Li Qiquan, Wang Changquan, Yue Tianxiang, Zhang Wenjiang, Yu Yong
2012, 27(2):  175-184.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.02.0175
PDF Abstract
Monitoring and Comparison of Soil Moisture in Urban and Suburban Area
Gu Kai, Shi Bin, Tang Chaosheng, Gao Lei, Jiang Hongtao
2012, 27(2):  185-193.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.02.0185
PDF Abstract
E-Science System for Carbon Budget Integration Research of Chinese Terrestrial Ecosystem
He Honglin, Zhang Li, Li Jianhui, Zhou Yuanchun, Ren Xiaoli, Yu Guirui
2012, 27(2):  246-254.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.02.0246
PDF Abstract