Current Issue

10 August 2009, Volume 24 Issue 8
Articles
Comparative Studies on the Harm Characteristic of Hot-dry wind and High Temperature Heat Waves
Deng Zhenyong, Zhang Qiang,Xu Jinfang,Chen min,Qin Sanjie,Zhang Shuyu
2009, 24(8):  865-873.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.08.0865
PDF Abstract
Advances in Basin Ecohydrological Process Modelling
Wang Linghe,Yan Denghua,Long Aihua,Yang Shuyuan
2009, 24(8):  891-898.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.08.0891
PDF Abstract
Perspectives in Long-term Studies of Urban Ecosystem
Wang Xiaoke, OuYang Zhiyun, Ren Yufen, Wang Huafeng
2009, 24(8):  928-935.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.08.0928
PDF Abstract
A Review of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Wetland Ecosystem
Wang Jian, Zhao Hongmei, Xu Dawei, Yu Xiaofei, Lü Xianguo, Wang Guoping
2009, 24(8):  936-941.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.08.0936
PDF Abstract