Current Issue

10 September 2009, Volume 24 Issue 9
Articles
Advances in Clogging Research of Artificial Recharge
Du Xinqiang,Ye Xueyan, Lu Ying, Chi Baoming,Steffen Birk, Yang Yuesuo
2009, 24(9):  973-980.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.09.0973
PDF Abstract
Review of Stochastic Simulation of Sub-daily Scale Precipitation
Yin Shuiqing,Xie Yun,Chen Deliang,Lin Xiaojuan,Li Weijing
2009, 24(9):  981-989.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.09.0981
PDF Abstract
Molecular Biological Techniques in Geomicrobiology of Seafloor Hydrothermal Vents
LI Jiangtao,Zhou Huaiyang,Peng Xiaotong,Wu Zijun
2009, 24(9):  1015-1023.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.09.1015
PDF Abstract
Review of Sensitivity Research on the Context of Global Change
Cui Shenghui, Li Fangyi, Huang Jing, Yu Yuxian
2009, 24(9):  1033-1041.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.09.1033
PDF Abstract
Primary Analysis of Water pH and Salinity Monitoring Data on Chinese Ecosystem Research Network (CERN)
Zhang Xinyu,Sun Xiaomin,Yuan Guofu,Zhu Zhilin,Wen Xuefa,Kang Xinzhai,Xu Lijun
2009, 24(9):  1042-1050.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.09.1042
PDF Abstract
A Study of a New Method of Exploration Based on Reservoir Capacitivity
Liu Hongqi, Deng Youmin, Xia Hongquan, Qiu Chunning,Liu Shiqiong, Tang Hong
2009, 24(9):  1051-1056.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.09.1051
PDF Abstract
Overview and Analysis of NSFC Projects in Hydrogeology
Xiong Juhua,Liu Yu,Yao Yupeng
2009, 24(9):  1057-1064.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.09.1057
PDF Abstract