Current Issue

10 October 2009, Volume 24 Issue 10
Articles
Progress in the Study of Todorokite
Cui Haojie, Feng Xionghan, Liu Fan, Tan Wenfeng, Qiu Guohong, Chen Xiuhua
2009, 24(10):  1084-1093.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.10.1084
PDF Abstract
Recent progress in Seismic Oceanography
Hu Yi,Liu Huaishan,Chen Jian, Xu Jiang
2009, 24(10):  1094-1104.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.10.1094
PDF Abstract
Research on the Calculation of CO 2 Storage in the Reservoir All over the World
Jiang Huaiyou,Shen Pingping,Lu Ying,Yan Wenhua,Feng Li,Jiang Longyan 
2009, 24(10):  1122-1129.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.10.1122
PDF Abstract
Advance in responses of soil organic carbon pool of grassland ecosystem to human effects and global changes
Xiao Shengsheng, Dong Yunshe, Qi Yuchun,Peng Qin, He Yating, Yang Zhijie
2009, 24(10):  1138-1148.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.10.1138
PDF Abstract