Current Issue

10 November 2009, Volume 24 Issue 11
Articles
Role of Microzooplankton in Marine Planktonic Ecosystem
ZHANG Wuchang, ZHANG Cuixia, XIAO Tian
2009, 24(11):  1195-1201.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.11.1195
PDF Abstract
Organic Carbon Distribution in the Yangtze River Estuary-Hangzhou Bay and Its Adjacent Sea Area
ZHANG Weiyan, JIN Haiyan,ZHANG Fuyuan, ZHAO Guojun,YANG Kehong, LI Hongli
2009, 24(11):  1202-1209.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.11.1202
PDF Abstract
Some Recent Progress of Antarctic Ice Sheet Research
TANG Xueyuan ,SUN Bo,LI Yuansheng,CUI Xiangbin,LI Xin
2009, 24(11):  1210-1218.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.11.1210
PDF Abstract
Rossby Waves in the North Pacific Ocean: A Review
ZHANG Yongchui, ZHANG Lifeng
2009, 24(11):  1219-1228.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.11.1219
PDF Abstract
Landscape Pattern and Eco-hydrological Process
WANG Lang, XU Yanda, FU Bojie, LU Yihe
2009, 24(11):  1238-1246.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.11.1238
PDF Abstract
An Overview and Progress of the Study of Environmental Equity
WU Cuifang, YAO Zhichun, LI Yuwen, ZHONG Fanglei
2009, 24(11):  1268-1274.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.11.1268
PDF Abstract
Application of BP Neural Network in Paleoclimatic Reconstruction
WANG Hongli, GU Yajin, LIU Jian, KUANG Xueyuan, TI Ruyuan
2009, 24(11):  1275-1279.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.11.1275
PDF Abstract
The Cooperative Study on Energy and Water Cycle over  the Tibetan Plateau
MA Yaoming, YAO Tandong, HU Zeyong, WANG Jiemin
2009, 24(11):  1280-1284.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.11.1280
PDF Abstract