Current Issue

25 February 2005, Volume 20 Issue 2
Articles
VEGETATION-EROSION CHART AND ITS APPLICATION IN TYPICAL WATERSHED IN CHINA
WANG Zhaoyin;GUO Yanbiao;LI Changzhi;WANG Feixin
2005, 20(2):  149-157.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2005.02.0149
PDF Abstract
DEVELOPMENT, PUBLISHING AND SHARING OF DATA PRODUCTS FOR GEO-SCIENCES
LIAO Shunbao;SUN Jiulin;LI Ze-hui;MA Lin;PENG Mei
2005, 20(2):  166-172.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2005.02.0166
PDF Abstract
PROGRESS OF THE STUDY ON THE MESO-SCALE-FLUCTUATION PHENOMENA IN THE SOUTH CHINA SEA
CAI Shuqun;DONG Danpeng;WANG Sheng'an;LONG Xiaomin;HUANG Qizhou
2005, 20(2):  180-184.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2005.02.0180
PDF Abstract
A FEASIBLE METHOD FOR FRACTAL STUDY USING GAS ADSORPTION ISOTHERM AND ITS APPLICATION IN EARTH SCIENCES
LIU Xiandong;LU Xiancai;HOU Qingfeng;CUI Juqing;LU Zhijun;SUN Yan;XU Shiin
2005, 20(2):  201-206.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2005.02.0201
PDF Abstract
REVIEW OF RESEARCH ON INSOLUBLE MICROPARTICLES IN THE POLAR CORES
WEI Lijia;LI Yuansheng;TAN Dejun;ZHOU Liya;YAN Ming;HU Kai;WEN Jiahong;SUN Bo;LIU Leibao
2005, 20(2):  216-222.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2005.02.0216
PDF Abstract
APPLICATIONS OF QUATERNARY SCIENCES TO ENVIRONMENTAL ARCHAEOLOGY
YANG Xiaoyan;XIA Zhengkai;CUI Zhijiu
2005, 20(2):  231-239.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2005.02.0231
PDF Abstract
THE STUDIES OF HOLOCENE CLIMATE CHANGES IN MONGOLIA: A REVIEW
WANG Weiguo;FENG Zhaodong,;P. Khosbayar;T.Narantsetseg
2005, 20(2):  240-247.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2005.02.0240
PDF Abstract