Current Issue

10 October 2019, Volume 34 Issue 10
Progress in the Research on the Impact of Wind Farms on Climate and Environment
Junxia Jiang,Liwei Yang,Zhenchao Li,Xiaoqing Gao
2019, 34(10):  1038-1049.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.10.1038
HTML PDF Abstract
Monitoring the Spatio-temporal Process of Severe Droughts in the Pearl River Basin
Qiang Huang,Zishen Chen,Changyuan Tang,Shaofeng Li
2019, 34(10):  1050-1059.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.10.1050
HTML PDF Abstract
Control Experiments for Underwater Cultural Relics Survey by Marine Geophysical of Acoustics
Yi Hu,Jianxiang Ding,Xudong Fang,Liming Wang,Boran Liu,Haidong Li
2019, 34(10):  1081-1091.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.10.1081
HTML PDF Abstract
A Multiple Composite Fingerprinting Method and Its Application
Benli Liu,Xunchang John Zhang,Baicheng Niu,Jianjun Qu
2019, 34(10):  1092-1098.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.10.1092
HTML PDF Abstract
Physical Characteristics of Rocks and Ores and Their Application in Qihe Area, Western Shandong
Chengping Wu,Changchun Yu,Weiping Wang,Xunbiao Ma,Zhengguo Fan,Hongwei Zhu
2019, 34(10):  1099-1107.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.10.1099
HTML PDF Abstract