Current Issue

10 May 2019, Volume 34 Issue 5
Exploring the Nature of Soil Organic Matter from Humic Substances Isolation to SOMics of Molecular Assemblage
Genxing Pan, Yuanjun Ding, Shuotong Chen, Jingling Sun, Xiao Feng, Chen Zhang, Doross Marios, Jufeng Zheng, Xuhui Zhang, Kun Cheng, Xiaoyu Liu, Rongjun Bian, Lianqing Li
2019, 34(5):  451-470.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.05.0451
HTML PDF Abstract
Understanding the Biogeochemical Process and Mechanism of Ecosystem Carbon Cycle from the Perspective of the Earth's Critical Zone
Xuefa Wen,Xinyu Zhang,Jie Wei,Sidan Lü,Jing Wang,Changhua Chen,Xianwei Song,Jingyuan Wang,Xiaoqin Dai
2019, 34(5):  471-479.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.05.0471
HTML PDF Abstract
Advance of Karst Critical Zone and Its Carbon Cycle
Zeyan Wu,Cheng Zhang,Zhongcheng Jiang,Weiqun Luo,Faming Zeng
2019, 34(5):  488-498.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2019.05.0488
HTML PDF Abstract