Current Issue

20 May 2018, Volume 33 Issue 5
An Online-coupled Unified Air Quality Forecasting Model System
Junling An, Yong Chen, Yu Qu, Qi Chen, Bingliang Zhuang, Pingwen Zhang, Qizhong Wu, Qinwu Xu, Le Cao, Haimei Jiang, Xueshun Chen, Jie Zheng
2018, 33(5):  445-454.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.05.0445
HTML PDF Abstract
Land Use Transitions Under Urbanization and Their Environmental Effects in the Farming Areas of China:Research Progress and Prospect
Hualou Long, Yi Qu, Shuangshuang Tu, Yurui Li, Dazhuan Ge, Yingnan Zhang, Li Ma, Wenjie Wang, Jing Wang
2018, 33(5):  455-463.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.05.0455
HTML PDF Abstract
Carbon Exchange Process Between Atmosphere and Soil in Desert Soils
Keyu Fa, Guangchun Lei, Yuqing Zhang, Jiabin Liu
2018, 33(5):  464-472.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.05.0464
HTML PDF Abstract
Research Review and Significance of Lunar Water Originated from Solar Wind
Xiandi Zeng, Hong Tang, Xiongyao Li, Ziyuan Ouyang, Shijie Wang
2018, 33(5):  473-482.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.05.0473
HTML PDF Abstract
Trends on Scaling Research for Land Surface Parameters in Quantitative Remote Sensing
Haijun Luan, Qingjiu Tian, Xinxin Zhang, Qin Nie, Xiaoling Zhu
2018, 33(5):  483-492.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.05.0483
HTML PDF Abstract
Assessment of Dynamical Climate Downscaling Methods Using Analysis Nudging for Liaoning Area
Xue Yi, Deqin Li, Chunyu Zhao, Lidu Shen, Xue Ao, Mingyan Liu
2018, 33(5):  517-531.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.05.0517
HTML PDF Abstract