Current Issue

20 April 2018, Volume 33 Issue 4
Rock Outcrop and Its Ecological Function in Terrestrial Ecosystem
Youxin Shen, Zhimeng Zhao, Shengchun Bi, Gaojuan Zhao, Juan Liu
2018, 33(4):  343-349.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.04.0343
HTML PDF Abstract
Sea Level Rise and Its Risk Management
Jiahong Wen, Suiping Yuan, Dali Li, Luyang Wang, Min Zhang, Shiqiang Du
2018, 33(4):  350-360.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.04.0350
HTML PDF Abstract
Optimization of the Rock Physical Model in Tight Sandstone Reservoir
Lingyun Jia, Lin Li, Qianyao Wang, Jinfeng Ma, Daxing Wang
2018, 33(4):  416-424.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.04.0416
HTML PDF Abstract