Current Issue

20 June 2018, Volume 33 Issue 6
Research Progress on Debris Flow Infrasound Warning
Yuhao Hu, Lu Yuan, Dongtao Ma, Mei Li
2018, 33(6):  606-613.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.06.0606
HTML PDF Abstract
Application Research of BP Neural Network in Potassium-Rich Brine
Kegui Chen, Jin Li, Changbing Huang, Yuanyuan Chen, Gang Wang, Yang Liu
2018, 33(6):  614-622.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2018.06.0614
HTML PDF Abstract