Current Issue

20 October 2015, Volume 30 Issue 10
Orginal Article
Some Opinions on Rock-Weathering-Related Carbon Sinks from the IPCC Fifth Assessment Report
Junbing Pu, Zhongcheng Jiang, Daoxian Yuan, Cheng Zhang
2015, 30(10):  1081-1090.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.10.1081.
HTML ( 14 ) PDF ( 1743 ) Abstract ( 1392 )
Impacts of Human Water Use on the Large-scale Terrestrial Water Cycle
Qiuhong Tang, Zhongwei Huang, Xingcai Liu, Songjun Han, Guoyong Leng, Xuejun Zhang, Mengfei Mu
2015, 30(10):  1091-1099.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.10.1091
HTML ( 10 ) PDF ( 1238 ) Abstract ( 1500 )
A Review on the Research and Application of AquaCrop Model
Lianxi Wang, Jiansheng Wu, Qi Li, Jiayi Gu, Hongxi Xue
2015, 30(10):  1100-1106.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.10.1100
HTML ( 7 ) PDF ( 1524 ) Abstract ( 1716 )
Progress on Formation Mechanism of the Fibrous Veins in Mudstone and Its Implications to Hydrocarbon Migration
Miao Wang, Yong Chen, Xingyou Xu, Xuejun Zhang, Yun Han, Chengjun Wang, Mengchun Cao
2015, 30(10):  1107-1118.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.10.1107
HTML ( 5 ) PDF ( 841 ) Abstract ( 1204 )
Data Fusion of Offshore SST from China FY and HY2 Satellites and Its Application
chunsheng Miao, yuan Cheng, jianhong Wang, Xin Wang
2015, 30(10):  1127-1143.  DOI: 10. 11867/ j. issn. 1001-8166. 2015. 10. 1127
HTML ( 6 ) PDF ( 673 ) Abstract ( 1168 )
Applications of Intact Polar Lipids for Tracing the Marine Microbial Activity and Their Limitations
Min Song, Qunhui Yang, Hua Wang, Fuwu Ji, Hu Wang, Anyang Pan, Huaiyang Zhou
2015, 30(10):  1162-1171.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.10.1162
HTML ( 5 ) PDF ( 1028 ) Abstract ( 965 )
Advances in Oxygenation Theory and Technology in Deep Lakes
Chen Lan, Jing’an Chen, Yan Zeng, Jianyang Guo, Runyu Zhang, Jingfu Wang, Haiquan Yang, Yongxue Ji
2015, 30(10):  1172-1181.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.10.1172
HTML ( 12 ) PDF ( 1014 ) Abstract ( 1118 )