Current Issue

20 November 2015, Volume 30 Issue 11
The Paleoceanography during the Time with High δ 13C of Phanerozoic marine carbonates
Huang Sijing, Li Xiaoning, Wu Wenhui, Zhang Meng, Hu Zuowei, Liu Sibing, Huang Keke, Zhong Yijiang
2015, 30(11):  1185-1197.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.11.1185
HTML PDF Abstract
An Review of International Climate Change Conference and Analysis on Recent Hot Issues
Zeng Jingjing, Qu Jiansheng, Pei Huijuan, Dong Liping, Liao Qin, Liu Yanfei, Zhang Zhiqiang
2015, 30(11):  1210-1217.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.11.1210
HTML PDF Abstract
Progress of Borehole Stability Considering Strata Anisotropy
Yin Shuai, Ding Wenlong, Yang Wenna, Zhao Wei, Zhang Min, Cong Sen
2015, 30(11):  1218-1230.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.11.1185
HTML PDF Abstract
Gravity and Magnetic Characteristics of the Weddell Sea and Its Tectonic Significance
Hu Yi, Wang Liming, Zhong Guicai, Fang Xudong, Xu Jiang, He Huiyou
2015, 30(11):  1231-1238.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.11.1231
HTML PDF Abstract
Progress and Perspective on Ecosystem Services Trade-offs
Dai Erfu, Wang Xiaoli, Zhu Jianjia, Gao Jiangbo
2015, 30(11):  1250-1259.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.11.1250
HTML PDF Abstract