Current Issue

10 June 2013, Volume 28 Issue 6
Paleo-plate Reconstruction and Drift Path of Tarim Block from Neoproterozic to Early Palaeozoic
Wang Honghao, Li Jianghai, Yang Jingyi, Zhou Xiaobei, Fu Chenjian, Li Wenshan
2013, 28(6):  637-647.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.06.0637
PDF Abstract
Development and Application of Ensemble-Variational Data Assimilation Methods
Xiong Chunhui, Zhang Lifeng, Guan Jiping, Tao Hengrui,Su Jiajia
2013, 28(6):  648-656.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.06.0648
PDF Abstract
Review of Upscaling of Quantitative Remote Sensing
Luan Haijun, Tian Qingjiu, Yu Tao, Hu Xinli,Huang Yan, Liu Li, Du Lingtong, Wei Xi
2013, 28(6):  657-664.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.06.0657
PDF Abstract
Research Advance and Problems in Freak Waves
Liu Shouhua, Mu Lin, Liu Kexiu, Wang Xing, Li Huan, Gao Jia
2013, 28(6):  665-673.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.06.0665
PDF Abstract
Research Progress of Sediments Phosphorus Insitu Inactivation
Yang Yongqiong, Chen Jing’an, Wang Jingfu, Zeng Yan
2013, 28(6):  674-684.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.06.0674
PDF Abstract
Variability of the Greenland Sea Ice Edge
Mu Longjiang, Zhao Jinping
2013, 28(6):  709-717.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.06.0709
PDF Abstract
Status and Suggestion of Environmental Monitoring for CO 2 Geological Storage
Li Qi,Liu Guizhen,Zhang Jian, Jia Li,Liu Haili
2013, 28(6):  718-727.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.06.0718
PDF Abstract
Research on Seismogenesis at Erosive Convergent Margins: Report from IODP Expedition 344
Li Yongxiang, Yan Quanshu, Zhao Xixi, Shipboard Science Party
2013, 28(6):  728-736.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.06.0728
PDF Abstract