Current Issue

10 August 2007, Volume 22 Issue 8
Articles
Advances in the Investigation Technology of Modern Seafloor Hydrothermal Activities
ZHAI Shi-kui, LI Huai-ming, YU Zeng-hui, YU Xin-sheng
2007, 22(8):  769-776.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.08.0769
PDF Abstract
Ten Year’s Progress of Chinese Polar Geodesy: 1996-2006
E Dong-chen, ZHANG Sheng-kai, ZHOU Chun-xia
2007, 22(8):  784-790.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.08.0784
PDF Abstract
Turbulence Flux Measurements under Complicated Conditions
WANG Jie-min, WANG Wei-zhen, AO Yin-huan, SUN Fang-lin, WANG Shu-guo
2007, 22(8):  791-797.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.08.0791
PDF Abstract
The Drivers of Land Use Change at Regional Scale: Assessment and Prospects
SHAO Jing-an, LI Yang-bing, WEI Chao-fu, XIE De-ti
2007, 22(8):  798-809.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.08.0798
PDF Abstract
Review of Coupling Atmospheric and Hydrologic Models
YANG Chuan-guo, LIN Zhao-hui, HAO Zhen-chun, YU Zhong-bo, LIU Shao-feng
2007, 22(8):  810-817.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.08.0810
PDF Abstract
Zircon LA-ICP-MS U-Pb Dating of the Gabbro from the BaihuaIgneous 
PEI Xian-zhi,LIU Zhan-qing,DING Sa-ping,LI Zuo-chen,LI Gao-yang,LI Rui-bao,et al
2007, 22(8):  818-827.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.08.0818
PDF Abstract
Influence of Moisture Transport on Stable Isotope in Precipitation
LIU Zhong-fang, TIAN Li-de, YAO Tan-dong, GONG Tong-liang, YIN Chang-liang
2007, 22(8):  842-850.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.08.0842
PDF Abstract
Arctic Carbon Sink in Global Change: Present and Future
GAO Zhong-yong, CHEN Li-qi,CAI Wei-jun,WANG Yong-chen
2007, 22(8):  857-865.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2007.08.0857
PDF Abstract