Current Issue

10 March 2008, Volume 23 Issue 3
Articles
Application of Bone Chemistry Analysis to the Studies of Hominin Dietary Evolution
Hu Yaowu,Michael P. Richards,Liu Wu,Wang Changsui
2008, 23(3):  228-235.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.03.0228
PDF Abstract
Large Scale Aero Geophysical Survey with Helicopter and Its Application to Deep Ore Prospecting
Xiong Shengqing,Yu Changchun,Wang Weiping,FanZhengguo,Wang Naidong,Wan Jianhua
2008, 23(3):  270-275.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.03.0270
PDF Abstract
Improved Method for Quartz Purification in OSL Dating
Li Guoqiang,Zhao Hui,Fan Yuxin,Peng Haimei,Chen Fahu
2008, 23(3):  284-289.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.03.0284
PDF Abstract
Coordinated Large-scale Environmental Observatories Plan and Relative Studies
Ren Juan,Xiao Honglang,Li Jinxiu,Zhao Liangju,Lu Mingfeng,Cheng Guodong
2008, 23(3):  327-330.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.03.0327
PDF Abstract