Current Issue

10 February 2008, Volume 23 Issue 2
Articles
Spatial scaling links the information across scales:A Review of Methodologies Used in Regional Eco-hydrological Modeling
Wu Jianghua,Zhao Pengxiang,Nigel Roulet,Jonathan Seaquist,Peng Changhui
2008, 23(2):  129-141.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.02.0129
PDF Abstract
δ 37Cl and δ 34S variations of Cl- and SO42-  in Groundwater and Surface Water of Guiyang Area, China
Lang Yunchao,Liu Congqiang,Satake Hiroshi,Wu Jiahong,Li Siliang
2008, 23(2):  151-159.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.02.0151
PDF Abstract
Study on the Cause of Formation and Countermeasure Effect of Climate Warming on Cotton Produce in Hexi Corridor
Deng Zhenyong,Wang Heling,Li Guochang,Xin Jiwu,Zhang Yufei,Xu Jinfang
2008, 23(2):  160-166.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.02.0160
PDF Abstract
Quantitative Analysis of Gold Mineral Resource Based on Rough Set
Zhu Yaqiong,Yuan Yanbin,Zhou You,Peng Jingqian,Zhan Yunjun
2008, 23(2):  214-218.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.02.0214
PDF Abstract