Current Issue

10 April 2008, Volume 23 Issue 4
Articles
Development of Tide and Tidal Current Regional Prediction in China
Fang Guohong,Wei Zexun,Wang Yonggang
2008, 23(4):  331-336.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.04.0331
PDF Abstract
Prospect on Biogeochemical Cycle and Environmental Effect of Antimony
Wu Fengchang,Zheng Jian,Pan Xiangliang,Li Wen,Deng Qiujing,Mo Changli,Zhu Jing
2008, 23(4):  350-356.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.04.0350
PDF Abstract
A Study on the Data Processing and Quality Assessment of the Eddy Covariance System
Xu Ziwei,Liu Shaomin,Gong Lijuan,Wang Jiemin,Li Xiaowen
2008, 23(4):  357-370.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.04.0357
PDF Abstract
The Generation Synchroneity of H 2S and C 2+ Gaseous Alkane—Implications of Some Simulation Experiments
Zhang Jianyong,Liu Wenhui,Tenger,Wang Xiaofeng,Qing Ying, Ma Fengliang
2008, 23(4):  390-400.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.04.0390
PDF Abstract
Effects of Human Activity and Climate Changes on Vegetation in Horqin Sandy Grassland, Inner Mongolia
Zhao Halin,Toshiya Okuro,Zhou Ruilian,Li Yulin,Zuo Xiaoan,Huang Gang
2008, 23(4):  408-414.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.04.0408
PDF Abstract
Global Wetlands: Status and Trends, Scenarios and Response Options
Zhang Yongmin,Zhao Shidong,Guo Rongchao
2008, 23(4):  415-420.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.04.0415
PDF Abstract
A New Approach to Post-ore Change and Preservation of Ore Deposits: Fission Track Analysis
Wang Jianping,Zhai Yusheng,LiuJiajun,Liu Zhenjiang,Liu Jun
2008, 23(4):  421-427.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2008.04.0421
PDF Abstract