Current Issue

20 December 2002, Volume 17 Issue 4
Articles
NON-LINEAR FUZZY RECOGNITION AND ITS APPLICATIONIN IDENTIFYING SST ABNORMALITY
ZHANG Ren, WANG Ji-guang, JIANG Guo-rong,ZHOU Shu-dao
2002, 17(4):  470-476.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.04.0470
PDF Abstract
ENVIRONMENTAL CHANGES OF EJINA REGION IN THE LOWER REACHES OF HEIHE RIVER
GONG Jia-dong, CHENG Guo-dong,ZHANG Xiao-you, XIAO Hong-lang, LI Xiao-yan
2002, 17(4):  491-496.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.04.0491
PDF Abstract
THREE-DIMENSIONAL VISUALIZATION OF GIS DATA ABOUT VALLEY GEOGRAPHICAL SIGHT
YUAN Yan-bin, ZHANG Yong-chuan, WANG Cheng, YUAN Xiao-hui
2002, 17(4):  497-501.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.04.0497
PDF Abstract
PROGRESS IN STUDIES OF MARTIAN LIFE
NI Huai-wei, ZHENG Yong-fei
2002, 17(4):  515-520.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.04.0515
PDF Abstract
PROGRESS IN THE STUDY OF PLATE MOVEMENT BY USING SPACE GEODESY 
LAI Xi-an,XU Ju-sheng,WANG Qing-ting,ZHANG Guo-an
2002, 17(4):  576-581.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.04.0576
Abstract
REVIEW OF STUDIES ON THE MID-PLEISTOCENE CLIMATIC TRANSITION AND THE 100 ka CYCLE
WU Guang-jian, PAN Bao-tian, GUAN Qing-yu, GAO Hong-shan
2002, 17(4):  605-612.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2002.04.0605
Abstract