Current Issue

20 December 2004, Volume 19 Issue 2
Articles
REVIEW OF THE  DEVELOPMENT OF REMOTE SENSING CHANGE DETECTION TECHNOLOGY
MA Jianwen, TIAN Guoliang, WANG Changyao, YAN Shouxun
2004, 19(2):  192-196.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2004.02.0192
PDF Abstract
A REVIEW OF GAS GEOCHEMISTRY OF CONTINENTAL GEOTHERMAL SYSTEM
GAO Bo, CHEN Jianfa, WANG Xianbin
2004, 19(2):  211-217.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2004.02.0211
PDF Abstract
APPLICATION OF MAGNETIC METHODS ON ENVIRONMENTAL POLLUTION RESEARCH
YAN Haitao, HU Shouyun,ZHU Yuxin
2004, 19(2):  230-236.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2004.02.0230
Abstract
PROGRESS OF RESEARCH ON OSMIUM ISOTOPE IN MARINE ENVIRONMENT
FU Yazhou, PENG Jiantang, SHI Xuefa
2004, 19(2):  237-244.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2004.02.0237
Abstract
ADVANCE IN THE   EXPERIMENTAL STUDY OF VAPORTRANSPORT OF ORE METALS
SHANG Linbo, HU Ruizhong, FAN Wenling
2004, 19(2):  245-249.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2004.02.0245
Abstract
THE MAIN PROBLEMS AND NEW ADVANCES IN GROUNDBASED GPS METEOROLOGY
SONG Shuli,ZHU Wenyao,LIAO Xinhao
2004, 19(2):  250-259.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2004.02.0250
Abstract
STUDY ON PROGRESS OF METHODS IN GEOSTATISTICS
SUN Yingjun ,WANG Jinfeng,BAI Yanchen
2004, 19(2):  268-274.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2004.02.0268
Abstract
ROGRESS IN THE STUDY OF NO - 3 CONCENTRATIONS RECORDED IN ANTARCTIC ICE SHEETS
ZHANG Mingjun, REN Jiawen, SUN Junying, XIAO Cunde, LI Zhongqin, QIN Dahe
2004, 19(2):  275-282.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2004.02.0275
Abstract
ADVANCE IN SNOW ECOLOGY STUDY IN THE WORLD
ZHAO Halin, ZHOU Ruilian, ZHAO Yue
2004, 19(2):  296-304.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2004.02.0296
Abstract
AGENTBASED MODELING: THE NEW ADVANCE IN GEOCOMPUTATION
XUE Ling,YANG Kaizhong,Shen Tiyan
2004, 19(2):  305-311.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2004.02.0305
Abstract