Current Issue

10 November 2021, Volume 36 Issue 11
Progress in Poverty Reduction Effect and Mechanism of Geographical Accessibility
Xiaoshu CAO, Jianbin XU, Tao LI, Xiaoyan HUANG, Shishu OUYANG, Baochao LI
2021, 36(11):  1105-1116.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.093
HTML ( 30 ) PDF ( 436 ) Abstract ( 379 )
Study on Measurement and Influencing Factors of Livelihood Resilience in Rural Areas of Hubei Province
Fei SU, Jiaqi LUO, Xiaoqian ZHU, Lei TONG, Yanyan ZHENG, Yujie XIE
2021, 36(11):  1117-1126.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.074
HTML ( 16 ) PDF ( 366 ) Abstract ( 286 )
An Analysis of Projects Managed by Division of Geography Department of Earth Science National Natural Science Foundation of China in 2021
Juhua XIONG, Yang GAO, Hao WU, Weijun SUN, Xiaoqian LIU, Jianbao LIU, Gang YANG, Zhonghao ZHANG, Dehua MAO
2021, 36(11):  1146-1155.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.103
HTML ( 89 ) PDF ( 1278 ) Abstract ( 594 )
An Introduction to the Projects Managed by Division of Geology,National Natural Science Foundation of China in 2021
Jianguo REN, Hang CHU, Dawei LÜ, Changyu LIANG, Rongqing ZHANG, Ziqi FENG, Chao CHANG
2021, 36(11):  1156-1162.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.105
HTML ( 150 ) PDF ( 1377 ) Abstract ( 1288 )
An Introduction to the Projects Managed by Division of Environmental Geosciences Department of Earth Sciences National Natural Science Foundation of China in 2021
Yu LIU, Jianqiang SUN, Fengshou ZHANG, Liang TANG, Zijun DONG, Zhiqiang ZHU, Jingfu WANG, Peng SHI, You LI
2021, 36(11):  1180-1192.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.100
HTML ( 132 ) PDF ( 1308 ) Abstract ( 777 )
General Analysis of Project Review and Funding Results in Atmospheric Science in 2021
Jianjun HE, Xiangyu LI, Zhe LIU, Junhong WEI, Siwei LI
2021, 36(11):  1204-1214.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.104
HTML ( 90 ) PDF ( 998 ) Abstract ( 449 )