Current Issue

10 October 2021, Volume 36 Issue 10
Fault Characteristics and Petroleum Geological Significance in the Gufengzhuang Area, Ordos Basin
Lihua YANG, Chiyang LIU, Shuanghe DAI, Yijun ZHOU, Mingbo BI, Yongtao LIU
2021, 36(10):  1039-1051.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.075
HTML ( 39 ) PDF ( 353 ) Abstract ( 379 )
Biomineralization of Manganese in Neoproterozoic Evidence from Manganese Stromatolites of the Sinian Doushantuo Formation in Chengkou Area Northern Margin of Yangtze Block
Yi ZHANG, Long CHEN, Jian LI, Zhiqing HUANG, Dongge WANG, Yi WEI, Qiang SHI, Qingming WU, Hongwei KUANG, Yongqing LIU
2021, 36(10):  1052-1076.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.015
HTML ( 22 ) PDF ( 241 ) Abstract ( 386 )
Review of Origin and Role of Carbonaceous Black Shale in the Formation of Orogenic Gold Deposit
Teng DENG, Zhengpeng DING, Deru XU
2021, 36(10):  1077-1091.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.094
HTML ( 29 ) PDF ( 2246 ) Abstract ( 649 )
Structural Controlling Mineralization of the Fengzishan Zn-Pb Deposit at the Giant Jinding Ore Field in Western Yunnan Province SW China Insights from 3D Spatial Data Analysis
Jingkun LIU, Chuandong XUE, Lipeng XUE, Yunlu YANGTIAN, Zhaoyang ZENG, Yuantao YAO, Phan Duc LENH, Rehana GHAZI
2021, 36(10):  1092-1104.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.082
HTML ( 31 ) PDF ( 390 ) Abstract ( 319 )