Current Issue

20 January 2020, Volume 35 Issue 1
Cryospheric Changes and Their Impacts on Water Resources in the Belt and Road Regions
Shichang Kang, Wanqin Guo, Tonghua Wu, Xinyue Zhong, Rensheng Chen, Min Xu, Jinlei Chen, Ruimin Yang
2020, 35(1):  1-17.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.002
HTML PDF Abstract
Field Survey and Research Approaches at Apine Treelines
Yafeng Wang,Xiaoming Lu,Haifeng Zhu,Eryuan Liang
2020, 35(1):  38-51.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.004
HTML PDF Abstract
Characteristics of Carbonate Reservoir and Its Forming Conditions in Continental Lake Basin of China
Jiangmin Du,Pengyu Long,Peng Yang,Qiang Ding,Xiuyin Hu,Wei Li,Yang Bai,Jun Sheng
2020, 35(1):  52-69.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.006.
HTML PDF Abstract
The Control of the Spatial and Temporal Differential Evolution of Boundary Faults on Faulted Basins
Yuhu Liu,Chunhui Cao,Ruilei Li,Jianfeng Zhu,Wen Xu,Lan Huang,Ying Luan
2020, 35(1):  79-87.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.009
HTML PDF Abstract
Climatic Characteristics of Influencing China Binary Tropical Cyclones
Yanjun Xie, Fumin Ren, Guoping Li, Mingyang Wang, Hui Yang
2020, 35(1):  101-108.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.007
HTML PDF Abstract