Current Issue

10 November 2013, Volume 28 Issue 11
Orginal Article
Mechanism and forecasting method of persistent extreme weather events: review and prospect
Zhai Panmao,Ni Yunqi,Chen Yang
2013, 28(11):  1177-1188. 
HTML ( 4 ) PDF ( 1215 ) Abstract ( 915 )
Research Status and Advances in Chert and Permian Chert Event
Yao Xu,Zhou Yaoqi,Li Su,Li Dou
2013, 28(11):  1189-1200.  DOI: 1001-8166(2013)11-1189-12
HTML ( 8 ) PDF ( 908 ) Abstract ( 1084 )
Review on researchesof nitrous oxide inthe Southern Oceanand relative new technologies
Jiexia Zhang, Liyang Zhan, Liqi Chen
2013, 28(11):  1201-1208. 
HTML ( 1 ) PDF ( 759 ) Abstract ( 908 )
Progress and Prospects in Seamount Biodiversity
Zhang Junlong,Xu Kuidong*
2013, 28(11):  1209-1216. 
HTML ( 10 ) PDF ( 1080 ) Abstract ( 918 )
Advances in Microphysical features and Measurement Techniques of Raindrops
GAO Taichang,LIU Lei,HU Shuai
2013, 28(11):  1217-1226. 
HTML ( 2 ) PDF ( 1015 ) Abstract ( 852 )
Advances in the study of the Crop Evapotranspiration in Changing Environment
Ren Qingfu,Yang Zhiyong,Li Chuanzhe,Zhang Tianxue,
2013, 28(11):  1227-1238. 
HTML ( 1 ) PDF ( 779 ) Abstract ( 844 )
Development of coastal erosion and management
LOU Shilong,Cai Feng,Wang Houjie
2013, 28(11):  1239-1247. 
HTML ( 1 ) PDF ( 905 ) Abstract ( 832 )
Simulation Study of the Climate Change Impact on the Rice and its Adaptability in Ningxia Province
Wang Lianxi,Liu Jing,Li Qi,Qian Rui,
2013, 28(11):  1248-1256. 
HTML ( 0 ) PDF ( 492 ) Abstract ( 657 )
The Features of Climate Variation and Glacier Response in Mt.Yulong, Southeastern Tibetan Plateau
Xin Huijuan,He Yuanqing,Zhang Tao,Niu Hewen,Du Jiankuo
2013, 28(11):  1257-1268. 
HTML ( 0 ) PDF ( 795 ) Abstract ( 968 )
Impact of the Ice-albedo Feedback on Meridional Temperature Gradient of Northern Hemisphere
Xie Yongkun,Liu Yuzhi,Huang Jianping,Wang Guoyin
2013, 28(11):  1276-1282. 
HTML ( 2 ) PDF ( 623 ) Abstract ( 830 )