Current Issue

10 June 2012, Volume 27 Issue 6
Articles
Space Weathering Origin of Microstructure Rims of Lunar Soil Grains
Li Yang, Li Xiongyao, Wang Shijie, Tang Hong, Li Shijie
2012, 27(6):  603-612.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.06.0603
PDF Abstract
Evidences for the Permian-Triassic Wildfire Event: Review and Appraisal
Shen Wenjie, Zhang Hua, Sun Yongge, Lin Yangting, Liang Ting, Yang Zhijun
2012, 27(6):  613-623.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.06.0613
PDF Abstract
Some Problems of Sikouzi Sandstone in Northern Mt. Liupanshan, China
Li Xiaoze, Qu Jianjun, Fu Tianyang, Wang Xuefang, Dong Guangrong
2012, 27(6):  644-650.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.06.0644
PDF Abstract
Methane and Ammonia-Oxidation Microorganisms and Their Coupling Functions
Zhao Ji, Li Jingyu, Zhou Yu, Bai Yutao, Yu Jingli
2012, 27(6):  651-659.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2012.06.0651
PDF Abstract