Current Issue

20 February 2015, Volume 30 Issue 2
Orginal Article
Advancements of the Research on Re-Os Isotope System in Petroleum System
Chuanbo Shen, Zeyang Liu, Fan Xiao, Di Hu, Jiayi Du
2015, 30(2):  187-195.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.02.0187
HTML ( 2 ) PDF ( 1007 ) Abstract ( 1146 )
Research Progress and Prospect on the Monitoring and Early Warning and Mitigation Technology of Meteorological Drought Disaster in Northwest China
Qiang Zhang, Yubi Yao, Yaohui Li, Zexian Luo, Cunjie Zhang, Dongliang Li, Runyuan Wang, Jinsong Wang, Tianyu Chen, Guoju Xiao, Shuyu Zhang, Shigong Wang, Ni Guo, Huzhi Bai, Jinnan Xie, Xingguo Yang, Anxiang Dong, Zhenyong Deng, Xiaoxin Ke, Guochang Xu
2015, 30(2):  196-211.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.02.0196
HTML ( 40 ) PDF ( 1681 ) Abstract ( 1797 )
Carbon Distribution and Exchange of Kuroshio and Adjacent China Sea Shelf: A Review
Xi Lu, Jinming Song, Huamao Yuan, Ning Li
2015, 30(2):  214-225.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.02.0214
HTML ( 7 ) PDF ( 1266 ) Abstract ( 1318 )
Method Review of Modern Glacier Volume Change
Shanshan Wu, Zhijun Yao, Liguang Jiang, Zhaofei Liu
2015, 30(2):  237-246.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.02.0237
HTML ( 17 ) PDF ( 1291 ) Abstract ( 1292 )
Characteristics of Pressure Response in Detrital Resveroir Compaction and Cementation
Liang Shi, Zhenkui Jin, Wei Yan, Kai Wei, Xiao’er Zhu
2015, 30(2):  259-267.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.02.0259
HTML ( 4 ) PDF ( 453 ) Abstract ( 945 )
Erosion rates of Northern Qilian Shan revealed by Cosmogenic 10Be
Kai Hu, Xiaomin Fang, Zhijun Zhao, Granger Darryl
2015, 30(2):  268-275.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.02.0268
HTML ( 7 ) PDF ( 1011 ) Abstract ( 1368 )
Application of Gas Remote Sensing Technique in Earthquake Monitoring
Yueju Cui, Jing Li, Yanyan Wang, Yongmei Liu, Zhi Chen, Jianguo Du
2015, 30(2):  284-294.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.02.0284
HTML ( 7 ) PDF ( 1576 ) Abstract ( 1483 )