Current Issue

20 January 2015, Volume 30 Issue 1
Orginal Article
Marine Carbon Sequestration: Current Situation, Problems and Future
Jianghai Wang, Xianxian Sun, Xiaoming Xu, Choufei Wu, Juan Peng, Jianping Yuan
2015, 30(1):  17-25.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.01.0017
HTML ( 87 ) PDF ( 2025 ) Abstract ( 1869 )
A Review of the Study of Loess Slump
Yaming Tang, Wei Feng, Zhengguo Li
2015, 30(1):  26-36.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.01.0026
HTML ( 3 ) PDF ( 871 ) Abstract ( 1213 )
An Review of the Strontium Isotopic Vomposition of Phanerozoic Seawater
Zuowei Hu, Yun Li, Beikang Li, Sijing Huang, Xin Han
2015, 30(1):  37-49.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.01.0037
HTML ( 7 ) PDF ( 1058 ) Abstract ( 1626 )
A Review of the Biogeochemical Cycles of Dissolved Silicon in Rivers
Qianzhu Zhang, Zhen Tao, Quanzhou Gao, Zanwen Ma
2015, 30(1):  50-59.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.01.0050
HTML ( 7 ) PDF ( 998 ) Abstract ( 1329 )
Prediction of Seafloors Polymetallic Sulphides Resources in the North Atlantic Ridge Area
Jie Fang, Jingwen Sun, Hongqing Xu, Jinhua Ye, Jianping Chen, Mengyi Ren, Tangchao
2015, 30(1):  60-68.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.01.0060
HTML ( 2 ) PDF ( 895 ) Abstract ( 1217 )