Current Issue

10 August 2013, Volume 28 Issue 8
Advances in Sea Surface Partial Pressure of CO 2 Time-Series Studies
Xue Liang, Yu Weidong, Ning Chunlin, Wang Huiwu
2013, 28(8):  859-865.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.08.0859
PDF Abstract
A Review of Risk Assessment of Storm Surge Disaster
Shi Xianwu, Tan Jun, Guo Zhixing, Liu Qinzheng
2013, 28(8):  866-874.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.08.0866
PDF Abstract
Research Progress of Retrieving Atmosphere Humidity Profiles from AIRS Data
Liu Yang, Cai Bo, Ban Xianxiu, Yuan Jian, Geng Shujiang, Zhao Shuhui, Li Shuaibin
2013, 28(8):  890-896.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.08.0890
PDF Abstract