Current Issue

10 September 2013, Volume 28 Issue 9
Diagenesis of Clastic Reservoirs: Advances and Prospects
Zhang Jinliang, Zhang Penghui, Xie Jun, Dong Zirui, Zhang Ming, Ding Fang, Yuan Yong, Li Jingzhe
2013, 28(9):  957-967.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.09.0957
HTML PDF Abstract
Advance in Pollen Source Area
Xu Qinghai,Zhang Shengrui
2013, 28(9):  968-975.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.09.0968
HTML PDF Abstract
Reviews on Potash Deposit Metallogenic Conditions
Wang Chunlian, Liu Chenglin, Wang Licheng, Zhang Linbing
2013, 28(9):  976-987.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.09.0976
HTML PDF Abstract
Review of River Bank Erosion Research
Dai Hailun, Dai Jiabing, Shu Anping, Zhang Keli
2013, 28(9):  988-996.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.09.0988
HTML PDF Abstract
The Major Mode of the Shaanxi Thunderstorm and Possible Influence Mechanism
Zhang Hongfang,Pan Liujie,Hou Jianzhong,Li Mingjuan
2013, 28(9):  1025-1035.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.09.1025
HTML PDF Abstract
Uncertainty Evaluation of the Surface Water’sHeavy Metal Health Risk in Baiyun Mountain
Song Yan, Xu Songjun, Zhang Yong, Liao Xiuying, Zhang Linying,Yang Xiu, Yang Wenhuai, Feng Xiaodan
2013, 28(9):  1036-1042.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.09.1036
HTML PDF Abstract
SHRIMP U-Pb Age and Its Stratigraphic Significance of Tuff at the Baojishan Area, Jingyuan County, Gansu Province
Xin Bushe, Yang Hua, Wang Duoyun, Fu Jinhua, Yao Jingli, Luo Anxiang, Zhang Yu
2013, 28(9):  1043-1048.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.09.1043
HTML PDF Abstract
Iron-Molybdenum Isotopes and the Chemical Evolution of Ancient-Oceans
Cui Hao,Zhou Lian,Li Chao,Peng Xingfang,Jin Chengsheng,Shi Wei,Zhang Zihu,Luo Genming,Xie Shucheng
2013, 28(9):  1049-1056.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.09.1049
HTML PDF Abstract