Current Issue

10 April 2013, Volume 28 Issue 4
Studies of Earth Surface Processes: Progress and Prospect
Ding Yongjian, Zhou Chenghu, Shao Ming’an, Chen Yaning, Zhang Ganlin,Zhang Shiqiang, Han Tianding, Nan Zhuotong
2013, 28(4):  407-419.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.04.0407
PDF Abstract
Methods for Measuring Erosion Rate of Rock: An Overview
Wang Xingshan, Zhang Jie, Qin Zhong
2013, 28(4):  447-454.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.04.0447
PDF Abstract
Discussion on the Bottom of Nanhua System: Evidences from Sedimentology and Isotopic Geochronology
Wang Zhengjiang, Xu Xiaosong, Du Qiuding, Yang Fei, Deng Qi,Wu Hao, Zhou Xiaolin
2013, 28(4):  477-489.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.04.0477
PDF Abstract
Spatial and Temporal Variations of Seasonally Frozen Ground over the Heihe River Basin of Qilian Mountain in Western China
Peng Xiaoqing, Zhang Tingjun, Pan Xiaoduo, Wang Qingfeng, Zhong Xinyue, Wang Kang, Mu Cuicui
2013, 28(4):  497-508.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.04.0497
PDF Abstract