Current Issue

10 February 2009, Volume 24 Issue 2
Articles
Advance and Prospection of Remote Sensing Application to Salt Lakes
Zhou Liguo,Feng Xuezhi,Xiao Pengfeng,Xie Shunping,Wang Deyu
2009, 24(2):  141-149.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.02.0141
PDF Abstract
Uncertainty Analysis of Inland Water Quality Remote Sensing: A Review
Zhou Guanhua,Tang Junwu,Tian Guoliang,Li Jing,Liu Qinhuo
2009, 24(2):  150-158.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.02.0150
PDF Abstract
Comparison of Simulated and Reconstructed Precipitation in China during the Last Millennium
Kuang Xueyuan, Liu Jian, Wang Hongli, Ti Ruyuan, Wang Sumin
2009, 24(2):  159-171.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.02.0159
PDF Abstract
The Discovery and Significance of Seismites from Xujiahe Formation in Sichuan Analogous Foreland Basin
Dai Chaocheng,Zheng Rongcai,Zhu Rukai,Zhai Wenliang,Gao Hongcan
2009, 24(2):  172-180.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.02.0172
PDF Abstract
Spatial Representation of Flux Data in Gully Region on the Loess Plateau
Chu Lianghai,Liu Wenzhao,Zhu Yuanjun,Li Shuangjiang
2009, 24(2):  211-218.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.02.0211
PDF Abstract