Current Issue

10 January 2009, Volume 24 Issue 1
Articles
Long-range Transport of Asian Dust and Its Effects on Ocean Ecosystem
Gao Huiwang,Qi Jianhua,Shi Jinhui,Shi Guangyu,Feng Shizuo
2009, 24(1):  1-10.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.01.0001
PDF Abstract
Risk Perception Quantification with the Application to Analysis of Risk Classification
Li Ning,Zhang Peng,Hu Aijun,Liu Xueqin,Cui Weijia,Meng Zhiqiang,Shi Peijun
2009, 24(1):  42-48.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.01.0042
PDF Abstract
An Overview of Sustainable Livelihoods Approach
Su Fang,Xu Zhongmin,Shang Haiyang
2009, 24(1):  61-69.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2009.01.0061
PDF Abstract