Current Issue

10 February 2011, Volume 26 Issue 2
Articles
The Research Progress of Shale Fractures
Ding Wenlong,Xu Changchun,Jiu Kai,Li Chao,Zeng Weite,Wu Liming
2011, 26(2):  135-144.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.02.0135
PDF Abstract
Characteristics of the Western Coastal Current of the Yellow Sea and Its Impacts on Material Transportation
Wei Qinsheng1,2,3,Yu Zhigang1,Ran Xiangbin2,3,Zang Jiaye2,3
2011, 26(2):  145-156.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.02.0145
PDF Abstract
Reviews on Sediment Gravity Flow
Li Yun, Zheng Rongcai, Zhu Guojin, Hu Xiaoqing
2011, 26(2):  157-165.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.02.0157
PDF Abstract
Zircon Fission-Track Thermochronology (ZFT): Advances and Applications
Jiao Ruohong, Xu Changhai, Zhang Xiangtao, Que Xiaoming
2011, 26(2):  171-182.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.02.0171
PDF Abstract
Validation of Modis Aerosol Optical Thickness Retrieval Over Yangtze Delta Region of China
Zheng Youfei, Dong Zipeng, Wu Rongjun, Li Zhanqing, Jiang Hong
2011, 26(2):  224-234.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.02.0224
PDF Abstract
Effect of Elevated CO 2 on Ecosystem and C-N Coupling  in Arid and Semi-arid Region
Yin Feihu, Li Xiaolan, Dong Yunshe, Xie Zongming, Gao Zhijian, He Shuai
2011, 26(2):  235-244.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.02.0235
PDF Abstract