Current Issue

10 March 2011, Volume 26 Issue 3
Articles
Monitoring Subsurface Changes with Active Sources
Wang Baoshan, Wang Weitao, Ge Hongkui, Xu Ping, Wang Bin
2011, 26(3):  249-256.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.03.0249
PDF Abstract
Uncertainty of Remotely Sensed Extraction of Information of Karst Rocky Desertification
Yue Yuemin, Wang Kelin, Zhang Bing, Liu Bo, Chen Hongsong, Zhang Ming
2011, 26(3):  266-274.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.03.0266
PDF Abstract
Remotely Sensed Estimation Model of Ocean Water Transparency in Liaodong Gulf
Cong Pifu, Qu Limei, Han Gengchen,Yang Xinmei, Wang Chenli
2011, 26(3):  295-299.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.03.0295
PDF Abstract
Sensitivity of Land Surfaces Model to Dynamic Land Surface Parameters
Cai Fu, Zhou Guangsheng, Li Rongping, Ming Huiqing
2011, 26(3):  300-310.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.03.0300
PDF Abstract
Analysis of Uncertainty in Detecting Anion from Ice and Snow by Ion Chromatography
Cui Xiaoqing, Ren Jiawen, Wang Xiaoxiang, Qin Xiang
2011, 26(3):  319-324.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.03.0319
PDF Abstract
SEM-CL Analysis of Quartz and Its Application in Petrology
Li Yanqing, She Zhenbing, Ma Changqian
2011, 26(3):  325-331.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.03.0325
PDF Abstract
Annual Variations of the Components of Radiation on the Laohugou No.12 Glacier in the Qilian Mountains 
Sun Weijun, Qin Xiang, Xu Yuetong, Wu Xiuping, Liu Yushuo, Ren Jiawen
2011, 26(3):  347-354.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2011.03.0347
PDF Abstract