Current Issue

15 November 2006, Volume 21 Issue 11
Articles
The Key Region Affecting the Short-term Climate Variations in China: The Joining Area of Asia and Indian-Pacific Ocean
Wu Guoxiong,Li Jianping,Zhou Tianjun,Lu Riyu,Yu Yongqiang,Zhu Jiang,Mu Mu,et al
2006, 21(11):  1109-1118.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2006.11.1109
PDF Abstract
Program for Service Evaluation of Marine Ecosystems in China Waters
Chen Shang,Zhang Zhaohui,Ma Yan,Shi Honghua,Ma Anqing,Zheng Wei,Wang Qixiang
2006, 21(11):  1127-1133.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2006.11.1127
PDF Abstract
The Discussion of Seismic Sedimentology
Lin Chengyan,Zhang Xianguo
2006, 21(11):  1140-1144.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2006.11.1140
PDF Abstract
Advances on Fe Isotope Geochemistry in Marine Environments
Yang Yaomin,Shi Xuefa,Liu Jihua,Wang Liqun
2006, 21(11):  1171-1179.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2006.11.1171
PDF Abstract
Study on Bottom Boundary Layer Processes and Water-sediment Exchange
Wei Hao,Zhao Liang,Liu Guangshan,Jiang Wensheng
2006, 21(11):  1180-1184.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2006.11.1180
PDF Abstract