Current Issue

10 April 2020, Volume 35 Issue 4
Summary of Numerical Models for Predicting Productivity of Shale Gas Horizontal Wells
Yalong Li, Xiangui Liu, Zhiming Hu, Xianggang Duan, Jie Zhang, Hongming Zhan
2020, 35(4):  350-362.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.037
HTML PDF Abstract
Progress in Danube Loess and Paleoenvironment Study
Xuechao Wu, Qingzhen Hao, B Marković Slobodan, Yu Fu, Namira, Yang Song, Zhengtang Guo
2020, 35(4):  363-377.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.035
HTML PDF Abstract
New Advances in Planation Surface Research
Jianguo Xiong, Youli Li, Peizhen Zhang
2020, 35(4):  378-388.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.032
HTML PDF Abstract
Morphology and Dynamics of Alluvial Fan and Its Research Prospects
Dengyun Wu, Zhikun Ren, Lü Honghua, Jinrui Liu, Guanghao Ha, Chi Zhang, Menghao Zhu
2020, 35(4):  389-403.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2020.038
HTML PDF Abstract