Current Issue

10 May 2016, Volume 31 Issue 5
Orginal Article
Fifteen Years of Ocean Observations with China Argo
Zenghong Liu, Xiaofen Wu, Jianping Xu, Hong Li, Shaolei Lu, Chaohui Sun, Minjie Cao
2016, 31(5):  445-460.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.05.0445.
HTML ( 14 ) PDF ( 630 ) Abstract ( 1437 )
Marine Ecosystem—Based Management: Definition,Principles, Framework and Practice
Weiqing Meng, Beibei Hu, Baiqiao Liu, Jun Zhou
2016, 31(5):  461-470.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.05.0461.
HTML ( 5 ) PDF ( 1068 ) Abstract ( 1349 )
Research of the Rock Magnetic Susceptibility Characteristics in Southern Hotan Region in Xinjiang
Zheng Hou, Changchun Yu, Yanwang Wu, Shengqing Xiong, Hongjun Guo, Qi Jia
2016, 31(5):  481-493.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.05.0481.
HTML ( 3 ) PDF ( 269 ) Abstract ( 941 )
In-situ Microanalysis of Mg/Ca Ratio in Planktonic Foraminiferal Shells from the Indonesian Seas
Peng Zhang, Zuraida Rina, Honglin Yuan, Jian Xu, Lianfeng Gao, Zhenguo Zhang, Ce Yang
2016, 31(5):  494-502.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.05.0494.
HTML ( 3 ) PDF ( 325 ) Abstract ( 883 )
Possible Impacts of High Temperatures on China’s Rice Yield under Climate Change
Wei Xiong, Lingzhi Feng, Hui Ju, Di Yang
2016, 31(5):  515-528.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.05.0515.
HTML ( 14 ) PDF ( 1081 ) Abstract ( 1146 )
Analysis of Canada’s Oceanography Research Situations and Latest Trends
Weiying Yu, Zhigang Feng, Lin Wang
2016, 31(5):  542-552.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.05.0542.
HTML ( 2 ) PDF ( 610 ) Abstract ( 1027 )