Current Issue

10 February 2016, Volume 31 Issue 2
Orginal Article
Research Progress and Perspectives on Biodiversity Conservation and Restoration of Coal Mine Reclamation Area
Jun Wang, Hongtao Li, Yiqiang Guo, Ping’an Wang
2016, 31(2):  126-136.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.02.0126.
HTML ( 6 ) PDF ( 590 ) Abstract ( 1176 )
Coastal Ecological Risk Assessment: Its Research Progress and Prospect
Yan Xu, Ke Cao, Mian Li, Zizhou Xu
2016, 31(2):  137-146.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.02.0137.
HTML ( 7 ) PDF ( 902 ) Abstract ( 1214 )
Progress in Study of Potash Resources of Oil (Gas) Field Brine in China
Yanzong Mu, Zhen Nie, Lingzhong Bu, Yunsheng Wang, Qian Wu
2016, 31(2):  147-159.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.02.0147.
HTML ( 2 ) PDF ( 568 ) Abstract ( 1064 )
Research Progress on Electrical Properties and Conductivity Measurement Technology of Ice Core
Tianming Ma, Zhouqing Xie, Yuansheng Li
2016, 31(2):  161-170.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.02.0161.
HTML ( 5 ) PDF ( 603 ) Abstract ( 1078 )
Geochemical Characteristics and Tectonic Significance of Early Carboniferous Volcanic Rocks of Kalamaili, Xinjiang
Wanfeng Chen, Gang Guo, Xiuquan Miao, Jinrong Wang, Wanlong Hu, Binbin Zhao, Lifei Fan
2016, 31(2):  180-191.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.02.0180.
HTML ( 1 ) PDF ( 929 ) Abstract ( 1059 )
Change Analysis of Three Major Antarctic Ice Shelves Based on Multi-source Remote Sensing Data
Chenxi Wu, Shijie Liu, Yixiang Tian, Xiaohua Tong
2016, 31(2):  206-212.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2016.02.0206.
HTML ( 5 ) PDF ( 408 ) Abstract ( 1543 )