Current Issue

20 July 2015, Volume 30 Issue 7
Orginal Article
Progress in Tight Sandstone Reservoir Fractures Research
Wenlong Ding, Xinghua Wang, Qiujia Hu, Shuai Yin, Xiangyu Cao, Jianjun Liu
2015, 30(7):  737-750.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.07.0737
HTML ( 30 ) PDF ( 1579 ) Abstract ( 1798 )
Remote Sensing Roles on Driving Science and Major Applications
Bingfang Wu, Qiang Xing
2015, 30(7):  751-762.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.07.0751
HTML ( 14 ) PDF ( 1501 ) Abstract ( 1572 )
Spatial-temporal Evolution of River Baseflow in Northern Shaanxi
Lei Gu, Hongbo Zhang, Keyu Chen, Qijun Yu
2015, 30(7):  802-811.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.07.0802
HTML ( 2 ) PDF ( 2006 ) Abstract ( 1223 )
Research on Temporal and Spatial Variation Characteristics of Vegetation Cover in Qilian Mountains from 1982 to 2006
Jinghua Chen, Wenxiong Jia, Zhen Zhao, Yushun Zhang, Yarong Liu
2015, 30(7):  834-845.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.07.0834
HTML ( 7 ) PDF ( 1351 ) Abstract ( 1374 )