Current Issue

15 September 2015, Volume 30 Issue 8
Orginal Article
Permeable Reactive Barrier for Groundwater Pollution Remediation: An Review
Liu Fei, Chen Liang, Wang Guangcai, Chen Honghan, Robert W. Gillham
2015, 30(8):  863-877.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.08.0863
HTML PDF Abstract
Pathway and Flux of Inputting Chemical Substances from the Kuroshio to the East China Sea
Liu Wei, Song Jinming, Yuan Huamao, Li Xuegang, Li Ning, Duan Liqin, Zuo Jiulong
2015, 30(8):  904-914.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.08.0904
HTML PDF Abstract
Study on Distribution Rule of Geostress in Qinghai-Tibet Area
Chen Zhimin, Yan Songhong, Zhao Dean, Yu Yunyan
2015, 30(8):  915-921.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.08.0915
HTML PDF Abstract
Soil Carbon Sequestration with Bioactivity: A New Emerging Frontier for Sustainable Soil Management
Pan Genxing, Lu Haifei, Li Lianqing, Zheng Jufeng, Zhang Xuhui, Cheng Kun, Liu Xiaoyu, BianRongjun, Zheng Jinwei
2015, 30(8):  940-951.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.08.0940
HTML PDF Abstract