Current Issue

25 September 2005, Volume 20 Issue 9
Articles
RESEARCH ON RHEOLOGY GAUGE OF FISH-HEAD BOUDIN
WU Wu-jun;ZENG Zuoxun;ZHU Wenge
2005, 20(9):  925-931.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2005.09.0925
PDF Abstract
ADVANCE IN AND SIGNFICANCE ON RESEARCHING FOSSIL HYDROTHERMAL VENT COMMUNITY
PANG Yanchun;LIN Li;ZHU Lidong;FU Xiugen;WANG Xinli
2005, 20(9):  954-960.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2005.09.0954
PDF Abstract
A STUDY OF MANTLE DYNAMICS OF THE TIBETAN PLATEAU
XIONG Xiong;FU Rongshan;TENG Jiwen;XU Houze
2005, 20(9):  970-979.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2005.09.0970
PDF Abstract
STUDY ON SAND-DUST NUMERICAL FORECASTING MODEL COUPLED WITH GRAPES AND ITS APPLICATION IN NORTHWEST CHINA
LI Yaohui;ZHAO Jianhua;XUE Jishan;CHEN Dehui;SHEN Xueshun;WANG Hong;CHEN Yong
2005, 20(9):  999-1011.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2005.09.0999
PDF Abstract
MODIFICATION AND APPLICATIONS OF PDSI FOR MID AND EASTERN GANSU PROVINCE
YANG Xiaoli;YANG Xingguo;MA Pengli;WANG Ruosheng;DONG Yanxiong
2005, 20(9):  1022-1028.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2005.09.1022
PDF Abstract
DEFINITION OF ENVIRONMENTAL CREEPING
ZHANG Qiang;ZHANG Kai
2005, 20(9):  1037-1040.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2005.09.1037
PDF Abstract
EVOLUTION FEATURE ON THE MOISTURE OF SOIL FOR LOESS HIGHLAND IN GANSU
SUN Bingqiang;ZHANG Qiang;DONG Anxiang;CHEN Shaoyong
2005, 20(9):  1041-1046.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2005.09.1041
PDF Abstract