Current Issue

10 March 2021, Volume 36 Issue 3
Progress and Issues on Key Technologies in Forecasting of Snowmelt Flood Disaster in Arid Areas, Northwest China
Rensheng CHEN, Yongping SHEN, Weiyi MAO, Shiqiang ZHANG, Haishen LÜ, Yongqiang LIU, Zhangwen LIU, Shifeng FANG, Wei ZHANG, Chunyan CHEN, Chuntan HAN, Junfeng LIU, Qiudong ZHAO, Xiaohua HAO, Ruqi LI, Yan QIN, Weidong HUANG, Chengxian ZHAO, Shufeng WANG
2021, 36(3):  233-244.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.025
HTML PDF Abstract
Research Progress of Geochemical Exploration Technology for Natural Gas Hydrate in the Permafrost Area, China
Fugui ZHANG, Yalong ZHOU, Zhongjun SUN, Hui FANG, Zhibin YANG, Youhai ZHU
2021, 36(3):  276-287.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.030
HTML PDF Abstract
Reviews on Genesis of Magmatic Arc Andesite in Subduction Zone
Xiaozhi ZHANG, Huaiyang ZHOU, Shengping QIAN
2021, 36(3):  288-306.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.035
HTML PDF Abstract
Review and Prospect of "Sustainable Society Index"
Xiangyu WANG, Yuanhui WANG, Peichao GAO, Changqing SONG, Changxiu CHENG, Shi SHEN
2021, 36(3):  317-324.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.008
HTML PDF Abstract
Advances in Magnesium Isotope Geochemistry During Weathering of Continental Silicate Rocks
Yani YAN, Wei ZHANG, Junwen ZHANG, Yaxiong REN, Zhiqi ZHAO
2021, 36(3):  325-334.  DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2021.031
HTML PDF Abstract